ikona jazykCZ / ENG
ikona lupa
slider

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍGAMA GROUP A.S.

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tato práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku zejména ustanoveními § 1914 až § 1925 a § 2099 až § 2117 a vztahuje se na spotřební movité věci  (dále jen věc),  u nichž jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti ze záruky za jakost (dále též záruka). Prodávající je firma GAMA GROUP a.s. se sídlem  České Budějovice, Mánesova 11/3b, PSČ 370 01. IČ: 45797463, zapsána v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B,vložka 1286. Kupující je právnická osoba či jiná osoba v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání ve smyslu ustanovení § 420 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, který si od prodávajícího koupil movitou věc. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti při správném skladování, a to  v uvedené záruční době nebo použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě a začíná běžet ode dne dodání věci. Je-li prodávající povinen odeslat věc, běží záruka za jakost ode dne dojití věci do místa určení. Záruka za jakost neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat věc pro její vady, za které odpovídá prodávající. Kupující nemá právo ze záruky vůči prodávajícímu a osob, s jejichž pomocí prodávající plní svůj závazek, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To však neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

Prodávající odevzdá kupujícímu věci (dále též předmět koupě) v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Vykazuje-li předmět koupě zjevné vady, tj. zejména pokud je předmět koupě kupujícímu předán v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn předmět koupě odmítnout převzít. V takovém případě zůstává zachováno právo kupujícího na poskytnutí  řádného plnění prodávajícím. Kupující je povinen prohlédnout předmět koupě (s odbornou péčí) bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, přičemž se přihlédne k povaze a množství dodaných věcí. Vady zjevné a množstevní, které byly zjištěny při prohlídce předmětu koupě, je kupující povinen zaznamenat do přepravního dokladu ihned při převzetí zásilky, pro případ, že doručovaná zásilka je zjevně a na první pohled zjistitelně poškozena či neúplná.  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu poškození zásilky oznámit prodávajícímu. Nepodá-li kupující do 2  kalendářních dnů od převzetí předmětu koupě prodávajícímu písemně zprávu o zjištěných vadách, jeho nároky z uvedených vad zanikají.
Prodávající odpovídá za vadu, kterou má předmět koupě v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.

V případě, že se po převzetí předmětu koupě kupujícím vyskytnou v záruční době vady na předmětu koupě, může kupující uplatnit své právo ze záruky. Délka záruční doby  je shodná s dobou exspirace, která je vyznačena na obalu příslušné věci.  Prodávající neodpovídá za vady ze záruky pokud nemůže být uznána  jako oprávněná v případech, kdy vady vznikly  v průběhu záruky v důsledku nesprávného skladování, nesprávného použití, manipulace, která neodpovídá účelu, ke kterému je zboží určeno nebo jiného nesprávného zásahu.

Vyřízení vad předmětu koupě v záruce

Vady předmětu koupě se uplatňují písemně v sídle prodávajícího a musí obsahovat přesnou specifikaci věci, popis vad, počet vadných kusů, čísla dokladů, se kterými byl předmět koupě dodán, osobu uplatňující vady a kontakt na ni.
K uplatnění vady je nutné přiložit vzorek vadné věci, či jiný průkazný materiál.

Vady předmětu koupě včetně odstranění vady musí být vyřízeny  bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění vady, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Za situace, kdy je nutné věci poslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby byly věci zabaleny ve vhodném obalu a dostatečně chránícím obalu. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodného způsobu dopravy. Kupující se s prodávajícím může  dohodnout  na  níže uvedených způsobech vyřízení vadného plnění (je-li smlouva porušena podstatným způsobem):
- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- na odstranění vady opravou věci,
- na přiměřenou  slevu z kupní ceny,
- odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu pro oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené či dohodnuté lhůtě či oznámí kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li si kupující své právo včas, má právo jako z nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
- dodání chybějícího zboží,
- odstranění  vady,
- přiměřenou slevu z kupní ceny.

Slevu z kupní ceny je kupující oprávněn požadovat pouze  v případě, že prodávající nedodá chybějící nebo neodstraní vady věci v přiměřené lhůtě. Požaduje-li kupující opravu věci a ukáže-li se, že vady jsou neopravitelné a nebo by s jejich opravou byly spojeny nepřiměřené náklady, může prodávající namísto opravy věci dodat nové věci bez vad.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace pošle kupujícímu opravené zboží.

Kupující v případě uplatnění práva z vadného plnění bude prodávajícího o tomto  informovat a dohodne s  ním nejvhodnější způsob odstranění vadného plnění. Prodávající s přihlédnutím k povaze uplatněného práva z vadného plnění může nabídnout kupujícímu návštěvu pracovníka příslušného závodu, kde se předmět koupě vyráběl a je možné  provést prověření vadného plnění na místě.

Hlášení nežádoucí příhody

Kupující je povinen písemně oznámit výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podezření  na nežádoucí příhodu, která vznikla v souvislosti s použitím výrobku při poskytování zdravotnických služeb, a to okamžitě, nejpozději do 15 dnů ode dne zjištění této události. Povinnosti poskytovatele zdravotnických služeb  jsou uvedeny v § 50 zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Závěr

Tato práva z vadného plnění nabývají platnosti a účinnosti od 30.11.2023. Změny práv z vadného plnění  jsou vyhrazeny a prodávající je povinen s nimi seznámit kupujícího.